LISÄÄ ASIAKKAITA JA LIIDEJÄ AUTOMATISOIDUSTI JA AIKAA SÄÄSTÄEN.

Tarvitseeko sinun funnelisi päivitystä tai suunnittelua?
Ota yhteyttä, niin jutellaan lisää!

Miksi sinä tarvitset myyntifunnelin?

Myyn­ti­fun­ne­li on jokai­sen lii­ke­toi­min­taa har­joit­ta­van mark­ki­noin­nin koneis­to. Ilman fun­ne­lia mark­ki­noin­nil­la ei ole pää­mää­rää, se ei ole auto­maat­tis­ta ja sen teke­mi­nen vie pal­jon aikaa ja rahaa.

Fun­ne­li on auto­ma­ti­soi­tu mark­ki­noin­ti­sys­tee­mi, min­kä avul­la hel­po­tat mark­ki­noin­ti­toi­men­pi­tei­tä­si ja teet mark­ki­noin­nis­ta tulok­sel­li­sem­paa. Näin sinul­la jää aikaa kes­kit­tyä omiin ydintoimintoihisi.

 

Markkinointifunneli
Ihmiset laskevat ison hehkulampun päältä

Miksi funneli on parempi kuin perinteinen verkkosivu?

Perin­tei­set verk­ko­si­vut saat­ta­vat olla seka­via ja poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si voi­vat eksyä siel­lä. Staat­ti­nen verk­ko­si­vu ei ker­ro kävi­jöil­le mitä teh­dä seu­raa­vak­si. Fun­ne­lin kes­kiös­sä on las­keu­tu­mis­si­vut, jot­ka tar­joa­vat opas­te­tun asia­kas­po­lun. Näil­le sivuil­le ohja­taan lii­ken­net­tä esi­mer­kik­si sosi­aa­li­sen median kana­vis­ta. Fun­ne­li tuo sinun tuot­tee­si ja pal­ve­lusi oikei­den ihmis­ten eteen oike­aan aikaan. Fun­ne­li on ikään kuin kart­ta, joka opas­taa vie­rai­li­jat muut­tu­maan lii­deik­si tai mak­sa­vak­si asiak­kaak­si. Tämä sitä pait­si tar­jo­aa asiak­kaal­le parem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen ja lisää kon­ver­sioi­ta huimasti.

Oikein teh­ty­nä se toi­mii täy­sin auto­maa­tio­na tuo­den näky­viä tuloksia.

Miten sellainen tehdään?

Tar­vit­set tar­kas­ti mää­ri­tel­lyn koh­de­ryh­män, min­kä haluat tavoit­taa, ohjel­man, mil­lä teh­dä laskeutumissivu(ja), luo­vuut­ta, Face­book-mai­non­nan osaa­mis­ta, tar­jouk­sen kehit­tä­mis­tä jne. Onnek­si on kui­ten­kin Impak­ti Con­sul­ting. Olem­me eri­kois­tu­neet myyn­ti­fun­ne­lien teke­mi­seen. Raken­nam­me sys­tee­min kans­sa­si yhteis­työs­sä, joten sinun ei tar­vit­se luo­vut­taa koko mark­ki­noin­tia käsiimme.

 

Rakennetaan sosiaalisen median sisältöä
Kuvassa on Alex Hartikainen

Henkilöt kaiken takana

Olen aina halun­nut jotain omaa ja oman yri­tyk­sen perus­ta­mi­nen tun­tui luon­nol­li­sel­ta rat­kai­sul­ta. Perus­tin alun perin kave­ri­ni kans­sa sosi­aa­li­sen median sisäl­lön­luon­tia ja yllä­pi­toa tar­joa­van yrityksen.

Alku ei ollut help­po, mut­ta saim­me muu­ta­mia hyviä pro­jek­te­ja alle. Lopul­ta kui­ten­kin yhtiö­kump­pa­ni­ni lopet­ti hom­mat yri­tyk­ses­sä. Jäin siis yksin.

En jää­nyt kui­ten­kaan tuleen makaa­maan, vaan kehi­tin ensi aske­lia otta­van yri­tyk­sen täy­sin uudel­leen. Olin opis­kel­lut mark­ki­noin­ti­fun­ne­lei­ta jo pit­kään ja ihme­tel­lyt, mik­sei yri­tyk­set tee näi­tä ja mik­sei kukaan tar­joa vas­taa­vaa palvelua.

Niin syn­tyi Impak­ti Con­sul­ting. Tavoit­tee­na jät­tää impak­ti sekä aut­taa mui­ta yri­tyk­siä ja yrit­tä­jiä menes­ty­mään ja jät­tä­mään oma impak­ti - se on mis­sio­ni. Voit lukea lisää minus­ta osoit­tees­sa alexhartikainen.com

Alex Har­ti­kai­nen
CEOImpak­ti Con­sul­ting Oy

MITÄ MINUSTA SANOTAAN:

Alex toteut­ti ammat­ti­mai­ses­ti ja tulok­sel­li­ses­ti mark­ki­noin­tia Vara­puul­le. Kamp­pik­sis­ta sai val­miik­si pures­kel­lut ana­lyy­sit ja raportit.
Mik­ko Sjögren
Raha- ja Sijoi­tus­tai­don val­men­ta­ja & omis­ta­ja, Vara­puu Oy
Alexil­la on ammat­ti­mai­nen ote koko myyn­ti­put­ken raken­ta­mi­seen. Hän osaa pitää monia naru­ja käsis­sään ja suo­riu­tuu hyvin myös pai­neen alla. Oli kysees­sä sit­ten las­keu­tu­mis­si­vu­jen raken­nus, mai­nos­ten teke­mi­nen tai säh­kö­pos­tien kir­joit­ta­mi­nen, Alexil­la on joka pala­nen hyvin hallussa.
Jal­ma­ri Kivinen
Growth & Pro­duct Expe­ri­men­ta­tion - Kingoffunnel.com
Alex on säh­kö­pos­ti­au­to­maa­tion vir­tuoo­si, jol­ta löy­tyy vas­tauk­set kaik­kiin kysy­myk­siin ja rat­kai­sut kaik­kiin ongel­miin. Vah­va suositus!
Erno Polus
CEO, Wellflix Oy
Alex näyt­ti lois­ta­vaa omis­tau­tu­mis­ta pro­jek­til­le ja tie­to­tai­toa sosi­aa­lis­ta medi­aa koh­taan. Hän on kun­non tiimipelaaja.
Alex suun­nit­te­li kam­pan­jan sel­keäs­ti ja vai­heit­tain, poh­ja­ten tavoit­teet ja teh­tä­vät yhtiöm­me todel­li­siin tar­pei­siin, mit­kä hän sel­vit­ti perin­poh­jai­ses­ti. Kam­pan­join­niin aika­na Alex toi esiin usei­ta luo­via ideoi­ta, joil­la kam­pan­ja erot­tui enti­ses­tään toi­mia­lam­me perus­ko­hi­nas­ta, ja herät­ti koh­dey­lei­sön mie­len­kiin­non akti­voi­den myös kes­kus­te­lua. Kam­pan­jan data tar­jo­si kam­pan­jan jäl­keen arvok­kai­ta ja oikeel­li­sia indi­kaa­tioi­ta niin tuo­te­ke­hi­tyk­seen, mark­ki­noin­ti­vies­tin­nän kehit­tä­mi­seen, kuin mark­ki­noi­den todel­li­seen potentiaaliin.

MITÄ TARJOAMME?

Kuvassa kuvitettu markkinointifunneli

Myyn­ti- ja mark­ki­noin­ti­fun­ne­lin suun­nit­te­lu ja rakentaminen

Fun­ne­lin raken­ta­mi­seen kuu­luu las­keu­tu­mis­si­vu­jen ja kam­pan­joi­den suun­nit­te­lu ja raken­ta­mi­nen. Työ­vai­heet teh­dään tii­viis­sä yhteis­työs­sä asiak­kaan kanssa.

Kuvitettu fläppitaulu

Tämän­het­ki­sen fun­ne­lin audi­toin­ti ja
paran­nuseh­do­tuk­set

Sinul­le, joka haluat saa­da palau­tet­ta nykyi­ses­tä fun­ne­lis­ta­si ja/tai saa­da ideoi­ta kuin­ka voi­sit läh­teä raken­ta­maan tehok­kaan myyntifunnelin.

Facebookin logo

Face­book-mai­non­nan kon­sul­toin­ti
ja val­men­nus

Meil­tä saat myös Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­non­nan kon­sul­toin­tia ja val­men­nus­ta. Suun­ni­tel­laan yhdes­sä kam­pan­ja­si ja kout­sa­taan tei­dät Face­book-mai­non­nan tekijöiksi.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET

Toimiiko tämä kaikenlaisille yrityksille?

Fun­ne­lei­den hie­nous on sii­nä, että ne ovat todel­la moni­puo­li­sia ja toi­mi­vat moneen lii­ke­toi­min­taan. Olem­me eri­kois­tu­neet Face­book- ja Ins­ta­gram-mai­nok­siin, sekä säh­kö­pos­ti­mark­ki­noin­tiin, jot­ka toi­mi­vat par­hai­ten B2C-yri­tyk­sil­le. Jos kui­ten­kin olet kiin­nos­tu­nut pal­ve­luis­tam­me ja olet B2B-yrit­tä­jä, niin voit olla sil­ti yhtey­des­sä! Kat­so­taan miten voim­me auttaa.

TARVITSENKO JOTAIN VALMIIKSI?

Yri­tyk­sel­lä on olta­va jo ole­mas­sa ole­vaa jon­kin­lai­nen somepre­sens­si, eli Face­book- ja Ins­ta­gram-sivut sekä käy­tet­tä­viä kuvia/videoita tuot­teis­ta, pal­ve­luis­ta. Tätä sisäl­töä voi­daan käyt­tää sit­ten mai­non­nas­sa. Tämä aut­taa ja nopeut­taa sys­tee­min raken­ta­mis­ta ja sääs­tää molem­pien aikaa.

Onko mahdollista saada henkilökohtaista konsultointia?

Kyl­lä. Fun­ne­lin raken­ta­mi­sen lisäk­si mie­lel­läm­me myös kon­sul­toim­me hen­ki­lö­koh­tai­ses­ti esi­mer­kik­si mai­nos­ten luo­vas­sa sisäl­lös­sä tai jos tar­vit­set­te muu­ten tree­naus­ta vaik­ka­pa Facebook-markkinointiin.

Teettekö luovaa sisältöä?

Emme ole luo­va toi­mis­to. Vah­vuu­te­nam­me on stra­te­gia ja systeemin/funnelin raken­ta­mi­nen. Mai­nos­teks­tit teh­dään yhteis­työs­sä asiak­kaan kans­sa. Kuvat ja videot ja muu luo­va sisäl­tö on asiak­kaan itse toteu­tet­ta­va tai ne teh­dään mei­dän yhteis­työ­kumm­pa­nei­dem­me avul­la. Autam­me kyl­lä mie­lel­läm­me mai­nos­ten luo­van sisäl­lön ideoinnissa.

Kuinka paljon tämä maksaa? 

Olem­me jous­ta­via mak­sun kans­sa ja yleen­sä kom­pen­saa­tio neu­vo­tel­laan asiak­kaan mukaan pro­jek­ti­koh­tai­ses­ti. Mak­sut koos­tu­vat kah­des­ta osas­ta - alkusum­mas­ta, joka tulee itse fun­ne­lin raken­ta­mi­ses­ta ja kuu­kausit­tai­ses­ta mak­sus­ta, joka tulee fun­ne­lin yllä­pi­dos­ta ja raportoinnista.

Kuinka kauan tällaisen syteeminen rakentaminen kestää?

Jos mate­ri­aa­lit on hyvin jo val­mii­na sys­tee­min raken­ta­mi­nen voi kes­tää noin vii­kon. Nor­maa­lis­ti noin vii­kos­ta kuu­kau­teen. Laa­jem­mat pro­jek­tit voi­vat kes­tää kauemminkin.

JUTELLAANKO LISÄÄ?