Kohdennettu Facebook- &
Instagram-mainonta

Ker­ro tari­na­si tehok­kaas­ti ja kas­va­ta asiakaskuntaasi.

Pelkkä tyrkyttäminen ei enää riitä.

Me autam­me sinua ja yri­tys­tä­si teke­mään Face­book- & Ins­ta­gram-mai­nok­sia ja tavoit­ta­maan poten­ti­aa­li­set asiak­kaa­si hel­pom­min kuin kos­kaan. Monet yri­tyk­set pyr­ki­vät pel­käs­tään tyr­kyt­tä­mään ja myy­mään sosi­aa­li­ses­sa medias­sa. Tämä ei kui­ten­kaan enää toi­mi, sil­lä ihmi­set ovat oppi­neet olla huo­mioi­mat­ta pel­käs­tään myy­vää ja epä­re­le­vant­tia mainontaa. 

Miten autam­me?

  • Autam­me löy­tä­mään oikeat kana­vat ja mediat, mis­sä yri­tys saa par­hai­ten oman vies­tin­sä kuuluviin
  •  Luom­me reso­noi­van vies­tin kohdeyleisölle
  •  Koh­den­nam­me juu­ri ne hen­ki­löt, keil­le tuotteesi/palvelusi/yrityksesi on relevantein
  • Autam­me luo­maan mie­len­kiin­toi­sia mai­nok­sia, jot­ka ovat rele­vant­te­ja ja erot­tu­via tari­nan­ker­ron­nan keinoin
 
 

Ota yhteyttä