Myyntitunnelit ja
laskeutumissivut

Koska laskeutumissivua tarvitaan?

  • Kun halu­taan myy­dä tiet­tyä tuo­tet­ta tai pal­ve­lua
  • Uuden mai­nos­kam­pan­jan käyn­nis­tä­mi­sen yhtey­des­sä
  • Lii­dien kerää­mi­seen
  • Kun haluat tie­tyl­le koh­de­ryh­mäl­le opti­moi­dun sivun
 

Eri­lai­sia las­keu­tu­mis­si­vu­ja, joi­ta luom­me:

Myyn­ti­si­vu

Pyri­tään teke­mään suo­raa kaup­paa.

Lii­dien keräys -las­keu­tu­mis­si­vu

Tar­koi­tuk­se­na on saa­da kävi­jäs­tä esim. säh­kö­pos­tio­soi­te, jon­ka avul­la pys­ty­tään teke­mään lii­dil­le enem­män mark­ki­noin­tia.

Click through -las­keu­tu­mis­si­vu

Sivun tar­koi­tuk­se­na on ajaa vie­rai­li­ja nopeas­ti seu­raa­val­le sivul­le. Esi­tel­lään lyhyes­ti asia ja pyy­de­tään kävi­jää siir­ty­mään seu­raa­val­le sivul­le, kuten rekis­te­röi­ty­mis­lo­mak­kee­seen.

Tilauk­sen peruu­tus

Kun joku irti­sa­noo pal­ve­lusi tai pois­tuu säh­kö­pos­ti­lis­tal­ta­si, voit ohja­ta hänet täl­le sivul­le. Sivuil­la voi­daan antaa eri­kois­tar­jouk­sia tai muu­ta hyö­tyä, jot­ta kävi­jä liit­tyi­si takai­sin.

Kii­tos­si­vu

Heti lis­tal­le liit­ty­mi­sen tai tilauk­sen jäl­keen voi­daan myy­dä lisää. Kii­tos­si­vul­la voi­daan myös pyy­tää kävi­jää anta­maan palau­tet­ta, jaka­maan sivu somes­sa tai kut­su­maan myös kave­ri osta­maan.

Ota yhteyttä