Some-konsultointi
ja -valmennus

Työ­ka­lu­ja ja vink­ke­jä sosi­aa­li­sen median tehok­kaa­seen käyttöön.

Tiedonjanoon

Mikä­li haluat saa­da vain lisää tie­toa ja työ­ka­lu­ja some­mark­ki­noin­nin kehit­tä­mi­seen, tar­joam­me myös kon­sul­toin­tia. Tar­joam­me sinul­le esimerkiksi:

  • Hyö­dyl­li­siä vink­ke­jä ja temp­pu­ja yri­tyk­se­si sosi­aa­li­seen mediaan
  • Sisäl­tö­eh­do­tuk­sia ja ideoita 
  • Sisäl­tö­ka­len­te­rin luominen
  • Infoa myyn­ti­tun­ne­lei­den hyödyntämiseen
  • Face­book-mai­nok­set ja tark­ka kohdentaminen
  • Kana­va­koh­tai­set val­men­nuk­set ja natii­vi­si­säl­tö (Ins­ta­gram, Face­book, LinkedIn)
  • Erot­tu­mi­nen kilpailijoista
  • Tari­nan­ker­ron­ta 
 

Ota yhteyttä